Általános Szerződési Feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

I. Általános adatok, kapcsolat
Webáruházunkból történő rendeléssel Ön a Progastro étrendkiegészítő termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójával a Progastro Kft.-vel (cégjegyzékszám 13252719-2-41; adószám 13252719-2-41: székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 19.) kerül kapcsolatba.

Ha bármilyen kérdése, vagy észrevétele van a megrendeléssel, termékeinkkel kapcsolatban, azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti felénk: info@progastro.hu

A webáruház üzemeltetője:

ProGastro Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 19
cégjegyzékszám: 13252719-2-41
adószám: 13252719-2-41
bankszámla szám: 11702043-21101151-00000000
NAIH szám: NAIH-115150/2017

II. Megrendelés, fizetés, szállítás
 A forgalmazott termékek lényeges tulajdonságairól a megfelelő tájékoztatást az egyes termékek részletes termékismertető oldalán találja. A webáruházban feltüntetett árak minden esetben bruttó értékben vannak megadva, tehát a 27%-os vagy 5%-os  Áfa-t tartalmazzák, a szállítási díjat külön számítjuk fel, csomagolási és egyéb díjat nem számítunk fel.

Regisztráció kell/nem kell?

Regisztráció a vásárláshoz opcionális. Javasoljuk, hiszen így egyben is tudja kezelni vásárlásait, vissza tudja nézni, törölheti vagy éppen kiegészítheti.

Hogyan tudok rendelni? 

Kosárba helyezés után, kiválaszthatja külön még hány darabot szeretne az adott termékből. Esetleg folytathatja a vásárlást további termékek kiválasztásával. Tovább a pénztárhoz gombbal, megnézheti milyen összegbe fog kerülni a kiválasztott termék. Ezután kell a szállításhoz és a számlához szükséges adatokat megadni.
A következő fizetési módokra van lehetősége:
Banki előre utalás
Utánvét- Futár szolgálat
Személyes átvétel

A vásárlás befejezéséhez minden esetben el kell fogadni a jelen általános szerződési feltételeket!

Fizetési módok, átvételi lehetőségek

A megrendelt termékek átvételére személyesen irodánkban vagy futárszolgálatos házhozszállítás útján van lehetőség.

Futárszolgálatos házhozszállítás esetén lehetőség van a csomagot:
– előre utalással kifizetni ( bankszámlaszámunk: 11702043-21101151-00000000, a kézbesítést az utalás beérkezését követően kezdjük meg)
– bankkártyával fizetni a weboldalon történő vásárlás folyamán
– utánvétellel, azaz a kézbesítéskor a futárnak készpénzben kifizetni. Az utánvételes fizetésnek utánvételi/készpénzkezelési díja van.

A szállítást megbízott futár partnerünk a GLS végzi.

Szállítási díjaink:

0-14.999 Ft között: 1.100 Ft,
15.000 Ft felett: ingyenes!

Utánvételi díj:

0-14.999 Ft között: 500 Ft,
15.000 Ft felett: ingyenes!

Személyes átvétel irodánkban:
Visszaigazolást követően. Csak az előre kifizetett termékeket tudjuk a személyes átvétel során átadni.

III. Elállási jog
A szerződéstől a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, az Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Elállási jogát az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának megküldésével gyakorolhatja – akként, hogy nyilatkozatát eljuttatja a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikére postai úton, vagy e-mail útján. Kétség esetén Önt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.
Amennyiben a fentieknek megfelelően jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési mód is alkalmazható, Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén mindaddig visszatarthatjuk a visszatérítendő összeget, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállása esetén Ön köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve részünkre átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja.

Felbontott terméket nem áll módunkban visszavenni.

IV., Szavatossági jogok

  1. Kellékszavatosság

Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, illetőleg a termék minőségmegőrzési határidejének lejártát követően kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön velünk szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő, illetőleg a termék minőségmegőrzési határidejének elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

A weboldalunkon értékesített termékekre a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező jótállás nem vonatkozik.

  1. Panaszkezelés

 Panaszát a fenti elérhetőségeken jelentheti be levélben vagy e-mail útján, vagy szóban telefonon keresztül. A panaszt megvizsgáljuk és lehetőség szerint haladéktalanuk orvosoljuk. Amennyiben a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A jegyzőkönyv másodpéldányát a panaszosnak legkésőbb 30 napon belül megküldjük. Amennyiben a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.) fordulhat.

 

Letölthető formátum (PDF): Vásárlási feltételek